Hotline: +420 775 888 885 office@frankenland-travelgroup.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Následující smluvní podmínky uznává zákazník společnosti Frankenland s.r.o. bez výjimky okamžikem podepsání potvrzení rozsahu služeb, popř. objednávky.

1. Přihlášení a potvrzení
Veškeré nabídky společnosti Frankenland s.r.o. v rámci těchto obchodních vztahů jsou bezplatné, nezávazné a dobrovolné. Všechny ceny jsou uvedeny za osobu a noc (pokud není výslovně a písemně potvrzeno jinak). Až do okamžiku zahájení poskytování služeb nám zůstává vyhrazena možnost opravy psacích, tiskových a početních chyb.

2. Platby
Nejsou-li písemně sjednány jiné podmínky, platí následující ujednání: Záloha ve výši 80 % fakturované částky musí být bez vyzvání doručena na účet společnosti Frankenland s.r.o. nejpozději 14 dní před začátkem cesty. Cestovní dokumenty (voucher atd.) budou zaslány teprve po připsání této zálohy na účet. Zbývající částka je splatná po obdržení konečné faktury.

3. Plnění a ceny
3.1. Rozsah smluvních služeb vyplývá z popisu služeb obsažených v příslušné nabídce, ze všeobecných informací uvedených v našem ceníku a z příslušných údajů obsažených v potvrzení rozsahu služeb.
3.2. Ujišťujeme Vás o našem úsilí ubytovat Vás v rezervovaném hotelu nebo v hotelu potvrzené kategorie. Kvůli zvláštním okolnostem v ČR nebo SR je však ubytování v hotelích stejné úrovně nebo v případě nutnosti v několika hotelích stejné kategorie považováno za služby společnosti Frankenland s.r.o. v souladu se smlouvou. Nárok na náhradu škody např. kvůli přepravě autobusem z hotelu do hotelu neexistuje. Účastníci zájezdu musejí být před rezervací na tuto situaci upozorněni.

4. Změny plnění a změny cen
4.1. Odchylky jednotlivých smluvních služeb od dohodnutých podmínek smlouvy, ke kterým dojde po uzavření smlouvy a které podle nejlepšího vědomí a svědomí nezpůsobila firma Frankenland s.r.o., jsou povoleny, pokud se nejedná o odchylky podstatné a pokud neohrožují celkový ráz zarezervované cesty.
4.2. Případné nároky vyplývající ze záručního plnění zůstávají nedotčeny, pokud mají změněné služby vady. Společnost Frankenland s.r.o. bude smluvního partnera o změnách služeb nebo odchylkách neprodleně informovat, případně může dojít k bezplatné změně rezervace nebo k bezplatnému odstoupení od smlouvy.
4.3. V případě, že termín cesty byl sjednán uzavřením smlouvy před více než 4 měsíci, je společnost Frankenland s.r.o. oprávněna zvýšit cenu, pokud je takové zvýšení založeno na okolnostech, ke kterým došlo teprve po uzavření smlouvy, a pokud nebylo možno tyto změny předvídat. Zvýšení ceny se musí pohybovat v rámci změněných okolností. Pokud se změní úředně stanovené dopravní tarify, poplatky nebo daně, může dojít k přizpůsobení ceny kdykoliv. Pokud se dohodnutá cena zvýší o více než 5 %, je objednavatel oprávněn od smlouvy odstoupit bez zaplacení úhrady. Odstoupení od smlouvy musí oznámeno společnosti Frankenland s.r.o. neprodleně a písemně.

5. Povinnosti společnosti Frankenland s.r.o.
Společnost Frankenland s.r.o. jedná vůči právnickým subjektům, které pořádají zájezdy, výhradně jako zprostředkovatel a zavazuje se, že bude zprostředkovatelské služby vykonávat s péčí řádného obchodníka. Zprostředkované cestovní služby odpovídají místním zvyklostem příslušné cílové oblasti. Pokud se v plnění vyskytnou nedostatky, je společnost Frankenland s.r.o. povinna v rámci únosnosti obchodního podnikání usilovat o odstranění těchto nedostatků u poskytovatele služeb. Společnost Frankenland s.r.o. je v případě nepřiměřené výše nákladů oprávněna vázat dopad na poskytovatele služeb v závislosti na podílu na nákladech zákazníka až do 1/2 vzniklých nákladů,

6. Odstoupení společnosti Frankenland s.r.o. od smlouvy 
Společnost Frankenland s.r.o. má rovněž právo od smlouvy odstoupit
6.1. bez dodržení lhůty, pokud smluvní partner včas nesplní své platební závazky v rámci stávajících obchodních vztahů, popř. pokud nedodrží sjednané smluvní podmínky.
6.2. bez dodržení lhůty v případech vyšší moci, stávky, nepokojů, přírodních katastrof, epidemií, svrchovaných nařízení nebo zásadních politických změn. Případně zaplacené zálohy společnost Frankenland s.r.o. vrátí.

7. Odstoupení zákazníka od smlouvy
7.1. Objednavatel může kdykoliv před začátkem cesty od smlouvy odstoupit prostřednictvím písemného prohlášení. Rozhodující je doručení prohlášení o odstoupení společnosti Frankenland s.r.o.
7.2. Změny rezervací jsou považovány za odstoupení od smlouvy s následujícím novým přihlášením.
7.3. Pokud bude prohlášení o odstoupení od smlouvy doručeno společnosti Frankenland s.r.o. později než 30 dní před začátkem cesty, bude jako poplatek za zpracování účtována paušální náhrada škody ve výši 15 % hodnoty objednávky.
Objednavatel má právo prokázat, že škoda je nižší. Vyšší náhrada škody za prázdné lůžko, náklady na telefon, telefax, telex atd. zůstávají výslovně vyhrazeny

8. Povinnost součinnosti
Objednavatel je v případě závadného plnění služeb povinen v rámci zákonných ustanovení k součinnosti, aby se zabránilo případným škodám nebo aby se případné škody minimalizovaly. Objednavatel je zejména povinen neprodleně oznámit své stížnosti místnímu vedoucímu zájezdu. Ten je povinen zajistit nápravu, je-li to možné. Pokud objednavatel vlastní vinou zanedbá oznámení závady, zaniká nárok na snížení ceny nebo na náhradu škody.

9. Všeobecně
Vedlejší ústní dohody jsou neplatné. Platné jsou pouze písemně potvrzené dohody. Zůstávají vyhrazeny opravy tiskových a početních chyb. Poštovní riziko nese objednavatel.

Změny plánu jsou vyhrazeny. Ceny za hotely a doplňkové služby jsou platné ke stavu v červenci roku 2014.

Změny jsou vyhrazeny.

10. Místní příslušnost soudu a místo plnění
Tyto VOP se řídí českým právem. K projednání veškerých vzniklých sporů jsou věcně a místně příslušné české soudy.

 

Stav ke dni 30.06.2014. Chyby a změny jsou vyhrazeny.